Tag: pm ระบบไฟฟ้า

pm ระบบไฟฟ้า

pm ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยpm ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ทำให้เราทราบว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขหรือบำรุงรักษา PM บ้าง การ pm ระบบไฟฟ้าก็คือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังช่วยลดการเกิดเหตุการณ์ที่ระบบไฟฟ้าหยุดชะงักงานแบบกะทันหันในระหว่างที่เดินกระบวนการผลิต การ PM หรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้คืนสู่สภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้กระบวนการผลิตไหลลื่น การบำรุงรักษา PM หรือ Preventive Maintenance จริงๆ แล้วเป็นการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานจะต้องมีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือ pm ระบบไฟฟ้าประจำปี เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์บางชนิดอย่างละเอียด ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB เพื่อลดโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะได้รับการชำรุดเสียหายหรือเกิดเบรกดาวน์ของระบบไฟฟ้ากะทันหันในระหว่างทำการผลิตซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับผู้ประกอบการ การ pm ระบบไฟฟ้าหรือการบำรุงระบบไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 5